Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  7 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Ajalehed Paidest

  Linn kahaneb, Paide tänavad ja Stradivaarius

  » 
  » Paide ja ta omapära...
  » Sügismotiivid, tule...
  » Linn kahaneb, Paide...
  » Jõe kuivatamine, or...

  26. nowembri 1930 Postimees
  Paide sureb wälja?


  Järwamaa pealinn Paide jääb oma noorte naabrite – Tapa ja Türi – kõrwal üsna kängu. Wägisi kipuwad naabrid temast mööda, Tapa juba ongi mööda. Paide elanikkude arw ei taha kaswada. Wiimase 7 aasta jooksul (1923.-1930. a.) on Paide elanikkud arw wähenenud 57 wõrra. Sama aja jooksul on Tapa elanikkude arw kaswanud 1426 ja Türi elanikkude arw 1171 elaniku wõrra.


  19. veebruari 1932 Postimees
  Paide elanikkude arw kahaneb


  Paide kurblooluseks on olnud juba pikemat aega sündiwuse tagurpidi minek. Selle tõttu on ka rida aastaid surewus alaliselt sündiwuse ületanud. Ainult 1930. a. oli 43 sündinud juures kõigest 42 surnut, mis andis üle hulga aja ka sündiwuse ülekaalu, kuid ainult ühe hinge wõrra.
  Sama wähjakäiku kui rahwaarwu looduslik juurekasw näitab ka elanikkude üldarwu liikumine. Käesolewa aasta 1. jaan. oli Paides elanikke 3425, 1928. a 1. jaan. aga 3433. Mujalt puutub silma rahwa walgumine maalt linna, Paidesse ei taha aga keegi elama asuda.  24. jaanuari 1936 Postimees
  Politseile asjakohased ruumid


  Likwideeritud Paide Ühispanga maja riigile ostmisega on Paide politseil awanenud wõimalus saada selles majas ajakohaseid ja awaraid ruume. Ühtlasi on kõik Paide politseiasutused ühte majja koondatud. Kui senini weel majas põhjalikumad ümberehitused ja ruumide jaotamised toimusid, siis nüüd need remondid ja ehitused on lõpule wiidud ja politseiasutused wõiwad neisse ruumidesse sisse asuda juba lähemail päewil. Wälispolitseile on ruume ette nähtud 4 ja kriminaal-politseile isegi 5, kusjuures kummalegi politseiasutuse komissarile omaette kabinetid reserweeritud.

  Tänawatele uued nimed

  Et tänawate nimede ja majanumbrite asjus Paides täielik segadus walitseb ja paljudel tänawatel nimetused ning majadel numbrid hoopiski puuduwad, siis tahetakse sügiseks läbi wiia kõigile tänawatele nimesiltide wäljapanek, mispuhul osale tänawatele enne weel nimetused tuleb anda. Samuti tahetakse luua kindel kord majade nummerdamise kohta. Need küsimused tulewad weel linnawolikogus arutamisele.


  30. jaanuari 1936 Postimees
  Tänawate nimede ootel


  Paides walitseb tänawatel ebamäärane olukord, kuna puuduwad osaliselt nimed. Samasugune on lugu maja numbritega, kuna kohati ühel krundil asetsewad majad kannawad eht ja sama numbrit. See raskendab majade leidmist, eriti wõõrastele, kutsudes esile mitmesuguseid ebameeldiwusi. Linnawalitsusel on nüüd walminud sundmäärus tänawate nimede ja majanumbrite kohta, milline kawatsetakse panna maksma eelolewal suwel. Seejärele wõib oodata sügisel Paides suuremaid tänawate ristseid ja olukorra paranemist.


  27. märtsi 1930 Postimees
  Paidest


  Meie linna uulitsate mustuse üle on wiimasel ajal nii mõnigi kord kaebtusi kuulda olnud, asjalugu ei taha aga siisgi paraneda. Paks pori, mustawee loigud, tubade pühkmed, sõnniku-hunikud, inimeste wäljaheited, põhk ja pahn on mitmel pool lausa wedelemas. Siis on paaris kohas wirtsa- ja solgi-haugud olemas, mis praegusel märjal ajal linna läpastawa haisuga täidawad. Me oleme ju muidugi iga külje poolt rabast sisse piiratud. Seda on weel wähe. Tarwis ka linna sisse mädanemise-kohad soetada. Suuremale osale paidlastele nähikse see asi üsna igapäewane ja omane olewat. Kui me selle pääle mõtleme, et suurem osa paidlasi suwel palju uulitsatolmu ja raudruuna korstnast wälja tulewat tossu nii wäga armastab, siis ei pane uulitsate ja õhupuhtuse rikkumine ja selle sallimine meid niiwäga imestamagi. Et nina koju ei wõi jätta ja kõndijal hingamiseks õhku tarwis läheb, siis wõib meie juures asi wiimati nii kaugele minna, et meie kord weel suukorwid, s.o. õhupuhastajad, pääs linna uulitsatel liikuda wõime. Olgu lõpuks öeldud, et meie linna koerad peaaegu iialgi suukorwisid ei kanna. Atjah!


  27. septembri 1932 Postimees
  Paides leiti Stradiwaariuse wiiul


  Paides leidis neil päewil keegi A.T. juhuslikult oma wiiuli sisemusest lause: “Antonius Stradiwarius, Bremonensis faciebat Anno 1736”. Ka oli wiiuli siselauasse põletatud kaksikrõngas, milles tähed A ja S ning nende kohal ülewal ristimärk.
  Wiiuli omanik arwab kindlasti, et siin tegemist ehtsa Stradiwaariuse wiiuliga, millised kuuluwad käesolewal ajal harulduste hulka.  Tagasi
  ajaloo artiklite juurde  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein